In this issue
Chairing Climate Change Debate
Are you an Exemplar?
Judgement Day
No More Hugs after May?
Turvec: On your Bike
CEW Awards 2016


Potential for groundwater heating in Cardiff - Grangetown Nursery School

Welsh flyer below/Hysbyseb Cymraeg Islaw

Title: Potential for groundwater heating in Cardiff - Grangetown Nursery School
Date:
Thursday 23rd June 2016
Time: 3pm - 6pm
Location: Cardiff
Cost: £42 including VAT

Attend this afternoon seminar to hear more about the work Cardiff Council and partners have undertaken with the InnovateUK's Energy Catalyst to investigate the potential for ground water heating in Cardiff. With speakers from Cardiff Council, British Geological Survey and WDS Green Energy presentations will introduce their collaboration and investigative work resulting in a pilot installation in Cardiff Bay. The seminar will include an opportunity for networking, Q&A with the speakers and a tour of the Grangetown Nursery School's ground source heat pump which has successfully been connected to the school's existing heating system.

Whether you are attending as a building services engineer, facilities manager or a project manager of school refurbishment projects, join us to find out more about this low carbon energy source and how it may be applicable to one of your own projects.

How to Book: To reserve your place please email CEWales Events stating your full contact details and the names of all delegates wishing to attend. 

Non-attendance by any registered delegate will be charged in full unless you have informed us prior to the event. 

In order to reduce wastage at our events CEW operates a policy of only notifying venue details when issuing registration confirmation. This ensures we only cater for delegates who have registered and don’t over order for individuals who may or may not turn up on the day.


Visit our website

Teitl: Cyfle i drafod manteision gwres o’r ddaear (ground source heating) a gweld y dechnoleg ar waith yn Ysgol Feithrin Grangetown, Caerdydd
Dyddiad: Dydd Iau 23 Mehefin 2016
Lleoliad: Caerdydd
Cost £42 yn cynnwys TAW

Dewch i’r seminar hon, a gynhelir yn ystod y prynhawn, i glywed mwy am waith Cyngor Caerdydd a phartneriaid eraill gyda’r cynllun catalydd ynni, Innovate UK Energy Catalyst. Trafodir potensial gwres o’r ddaear yng Nghaerdydd, a bydd siaradwyr o Gyngor Caerdydd, Arolwg Daearegol Prydain a WDS Green Energy yn sôn am eu cydweithrediad mewn gwaith ymchwil a arweiniodd at gynllun peilot ym Mae Caerdydd. Cewch gyfle i rwydweithio, holi’r siaradwyr a gweld cynllun gwres o’r ddaear Ysgol Feithrin Grangetown ar waith – cynllun a gysylltwyd yn llwyddiannus â rhwydwaith gwresogi arferol yr ysgol. 

Beth bynnag yw eich swydd - boed beiriannydd gwasanaethau adeiladu, rheolwr cyfleusterau neu reolwr prosiect adnewyddu ysgol, dewch i ganfod sut y manteisiodd y prosiect hwn ar ffynhonnell ynni carbon isel a sut y gallai un o’ch prosiectau chi elwa yn yr un modd.

Sut i Archebu: I gadw lle, ebostiwch CEWales Events gan roi eich holl fanylion cyswllt ac enw pob cynrychiolydd sydd am ddod. Gallwch roi enw cynrychiolwyr eraill yn eu lle ar unrhyw adeg. Codir diffyg presenoldeb gan unrhyw gynrychiolydd cofrestredig yn llawn oni bai eich bod wedi hysbysu ein cyn y digwyddiad.

Er mwyn lleihau gwastraff yn ein digwyddiadau, mae gan CEW bolisi o roi gwybod am fanylion y lleoliad yn unig wrth anfon cadarnhad cofrestru. Mae hyn yn fodd o sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer cynrychiolwyr sydd wedi cofrestru ac nad ydym yn gor-archebu ar gyfer unigolion a all ymddangos neu beidio ar y diwrnod.

Facebook Twitter LinkedIn Del.icio.us Digg

Return to cover page >>
Email Newsletter Software by Newsweaver