In this issue
Great House Farm - A New Concept in Green Living
BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL) - Llandudno
South West Wales Best Practice Club - Swansea Bay Tidal Lagoon
BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL) - Swansea
BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL) - Cardiff
BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building? - Cardiff
BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building? - Swansea
BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building? - Llandudno


BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL) - Llandudno

Flyer translated to Welsh below / Gweler islaw am gyfieithiad i’r Gymraeg

Title: BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL)
Date: Wednesday 4th September 2013
Location: Llandudno (venue to be confirmed on registration)
Time: 8am – 1pm (finish with lunch)
Cost: £90 (+ VAT)

Government Soft Landings (GSL) places post occupancy obligations onto Contractors and Designers and closes the loop between the actual performance of Buildings compared to Design and Constructor projections. Completing the BIM enabled approach and mandated by Whitehall for adoption on public New Build and Refurbishment projects by March 2016.

Can you afford not to understand the new processes for improved training and holdover processes and the post occupancy evaluation on projects?

As a Client it enables more efficient hand over, commissioning and predictability of Built Environment projects.

As Constructors and Designers it creates new processes and obligations that need to be administered through the project’s design and creation and into operation – for up to three years beyond Practical Completion.

In practice and adopted on exemplar projects this session helps you understand the process and practices, as always it affords you the opportunity to feedback your thoughts and comments on how this affects Wales through Constructing Excellence in Wales.

How to Book: To reserve your place please email CEWales Events stating your full contact details and the names of all delegates wishing to attend. Substitution of delegates can be made at any time.

To become a Best Practice Club member visit our club page for details.

Payments can now be made by credit/debit card.

Non-attendance by any registered delegate will be charged in full unless you have informed us by Monday 2nd September 2013.

In order to reduce wastage at our events CEW operates a policy of only notifying venue details when issuing registration confirmation. This ensures we only cater for delegates who have registered and don’t over order for individuals who may or may not turn up on the day.

CEWales Website

--------------------------------------------------------

Teitl: BIM Lefel Uwch 2 – Glaniadau Meddal y Llywodraeth
Dyddiad: Dydd Mercher 4 Medi 2013
Lleoliad: Llandudno (lleoliad i’w gadarnhau ar ôl cofrestru)
Amser: 8am - 1pm (gyda chinio ar y diwedd)
Cost: £90 (+ TGY)

Mae Glaniadau Meddal y Llywodraeth - Government Soft Landings (GSL) yn gosod oblygiadau ar gontractwyr a dylunwyr ynghylch perfformiad adeiladau ar ôl iddynt gael eu meddiannu.  Rhaid i berfformiad adeilad wireddu’r hyn a ragwelwyd gan y dylunydd a’r adeiladydd.  Bwriad Llywodraeth San Steffan yw cyflwyno’r dull Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) ar gyfer adeiladau newydd a phrosiectau adnewyddu erbyn Mawrth 2016.

Allwch chi fforddio peidio gwybod am y gofynion newydd am well hyfforddiant a phrosesau dal drosodd (holdover), a’r rheidrwydd i werthuso adeiladau ar ôl iddynt gael eu meddiannu?

I’r cleient, mae’r drefn newydd yn gwella’r broses drosglwyddo a chomisiynu ac yn golygu llai o ansicrwydd mewn perthynas ag adeiladau newydd.

I adeiladwyr a dylunwyr, mae’n creu prosesau a dyletswyddau newydd i’w gweithredu trwy gydol cyfnodau dylunio, adeiladu a rhedeg adeilad, ac am hyd at dair blynedd wedi’r Cwblhad Ymarferol.

Bydd enghreifftiau ymarferol ac enghreifftiol y sesiwn hon yn eich helpu i ddeall y disgwyliadau newydd.  Yn ôl yr arfer, bydd cyfle ichi fyfyrio a mynegi barn am y modd yr effeithia’r newid ar Gymru drwy Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru.

Sut i archebu lle: Gyrrwch ebost at CEWales Digwyddiadau gan nodi eich manylion cyswllt yn llawn ac enwi pawb sy’n dymuno mynychu. Gall amnewid cynrychiolwyr ar unrhyw adeg.

I ymaelodi â’r Clwb Arfer Gorau ewch i Dudalen y Clwb am fwy o fanylion.

Erbyn hyn mae modd talu trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

Bydd diffyg presenoldeb gan unrhyw cynrychiolydd cofrestredig yn cael ei godi yn llawn oni bai eich bod wedi dweud wrthym erbyn dydd Llun 2 Medi 2013.

Er mwyn lleihau gwastraff yn ein digwyddiadau, mae CEW yn gweithredu polisi o gadarnhau manylion y lleoliad ar ôl cofrestru’n unig. Bydd hyn yn sicrhau mai dim ond ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru y byddwn yn darparu ac nad ydym yn gor-archebu ar gyfer unigolion a allasai ddod heb archebu lle, neu rai nad ydynt yn troi fyny ar y diwrnod.

CEWales Gwefan

Share

Return to cover page >>
Email Software by Newsweaver