In this issue
Great House Farm - A New Concept in Green Living
BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL) - Llandudno
South West Wales Best Practice Club - Swansea Bay Tidal Lagoon
BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL) - Swansea
BIM Advanced 2 - Government Soft Landings (GSL) - Cardiff
BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building? - Cardiff
BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building? - Swansea
BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building? - Llandudno


BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building? - Swansea

Flyer translated to Welsh below / Gweler islaw am gyfieithiad i’r Gymraeg

Title: BIM 4 Civils – Isn’t It All About Just Building?
Date: Tuesday 8th October 2013
Location: Swansea (venue to be confirmed on registration)
Time: 8am – 1pm (finish with lunch)
Cost: £90 (+ VAT)

Constructing Excellence in Wales and ICE Wales Cymru are pleased to present the following event.

Building Information Management and Modelling (BIM) is often thought to be most applicable to buildings and new build projects only. As a result of feedback from previous BIM course attendees this session has been created to consider BIM exclusively in the context of a Civil Engineering application and using civils based examples. This session showcases civils examples of BIM and also considers the different Return on Investment business case models of Civils BIM and Building BIM. This event will include showcasing, open discussion and debate around BIM4Civils and will inform the agenda and adoption both in Wales and for the BIM Task Group. Please come with your ideas, questions and topics for debate and discussion.

How to Book: To reserve your place please email CEWales Events stating your full contact details and the names of all delegates wishing to attend. Substitution of delegates can be made at any time.

To become a Best Practice Club member visit our club page for details.

Payments can now be made by credit/debit card.

Non-attendance by any registered delegate will be charged in full unless you have informed us by Friday 4th October 2013.

In order to reduce wastage at our events CEW operates a policy of only notifying venue details when issuing registration confirmation. This ensures we only cater for delegates who have registered and don’t over order for individuals who may or may not turn up on the day.CEWales Website

--------------------------------------------------------

Teitl: BIM 4 Civils – Ai dim ond ar gyfer gwaith adeiladu?
Dyddiad: Dydd Mawrth 8 Hydref 2013
Lleoliad: Abertawe (y lleoliadau i’w cadarnhau ar ôl cofrestru)
Amser: 8am – 1pm (gyda chinio ar y diwedd)
Cost: £90 (+ TGY)

Mae Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEW) ac ICE Cymru yn falch o drefnu’r digwyddiad canlynol.

Yn aml mae pobl yn credu mai dim ond ar gyfer adeiladau a chodi adeiladau newydd y gellir defnyddio’r broses Rheoli a Modelu Gwybodaeth Adeiladu – BIM. Mewn ymateb i sylwadau a gafwyd mewn cyrsiau BIM blaenorol crëwyd y sesiwn yma i ystyried BIM yn benodol yng nghyd-destun Peirianneg Sifil gan ddefnyddio enghreifftiau peirianneg sifil. Bydd y sesiwn yn dangos BIM ar waith mewn peirianneg sifil ac yn ystyried y gwahanol Enillion Buddsoddi (Returns on Investment) a geir o fodelau busnes BIM4 Sifil a BIM4 Adeiladu. Dangosir a thrafodir yn agored yr ystyriaethau perthnasol i BIM4 Sifil er mwyn hysbysu’r drafodaeth a’r posibilrwydd o’i fabwysiadau yng Nghymru, ac ar gyfer y Grŵp Tasg BIM. Cofiwch ddod â’ch syniadau a’ch cwestiynau i’w hystyried a’u trafod.

Sut i archebu lle: Gyrrwch ebost at CEWales Digwyddiadau gan nodi eich manylion cyswllt yn llawn ac enwi pawb sy’n dymuno mynychu. Gall amnewid cynrychiolwyr ar unrhyw adeg.

I ymaelodi â’r Clwb Arfer Gorau ewch i Dudalen y Clwb am fwy o fanylion.

Erbyn hyn mae modd talu trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

Bydd diffyg presenoldeb gan unrhyw cynrychiolydd cofrestredig yn cael ei godi yn llawn oni bai eich bod wedi dweud wrthym erbyn Dydd Gwener 4 Hydref, 2013.

Er mwyn lleihau gwastraff yn ein digwyddiadau, mae CEW yn gweithredu polisi o gadarnhau manylion y lleoliad ar ôl cofrestru’n unig. Bydd hyn yn sicrhau mai dim ond ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru y byddwn yn darparu ac nad ydym yn gor-archebu ar gyfer unigolion a allasai ddod heb archebu lle, neu rai nad ydynt yn troi fyny ar y diwrnod.CEWales Gwefan

Share

Return to cover page >>
Email Software by Newsweaver